Jornada inspecció a Vilaseca i Cambrils

El passat divendres dia 20 de juny vam portar a terme una jornada d’inspeccions d’equips d’aplicació de fitosanitaris a les localitats de Vilaseca i Cambrils (Tarragona). En la jornada vam realitzar inspeccions a equips de diversa tipologia, tant d’us agrícola com d’ús no agrícola (jardineria), polvoritzadors de barres, atomitzadors, canons, pistoles… Les inspeccions van resultar favorables en la seva pràctica totalitat.

La inscripció d’equips d’aplicació de fitosanitaris al ROMA

El RD 1013/2009 de 19 de juny sobre registre de maquinària agrícola preveu l’obligatorietat d’inscripció a tots els equips de tractament de fitosanitaris, tant arrossegats com suspesos de qualsevol capacitat i pes.

El RD 346/2012 que modifica l’anterior RD en quant a la inscripció de màquines ja en ús, diu que en el cas que no es disposi de certificat de característiques, declaració CE , o factura, aquesta documentació es podrà substituir per una declaració signada per part del titular on es reflexin les dades identificatives de l’equip.

D’altra banda el RD 1311/2012 estableix el registre de qualsevol equip de tractament per a usos no agraris que s’utilitzin per a ús professional en àmbits diferents de la producció agrària, per a la qual cosa es va habilitar una secció específica al ROMA

Per al registre al ROMA d’un equip d’aplicació de fitosanitaris és important seguir les pautes marcades pel Centre de Mecanització Agrària en la seva pàgina web de Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i en el document de Procés d’inscripció al ROMA de la maquinària d’aplicació de fitosanitaris

La documentació necessària per a la inscripció de l’equip és la que figura en aquest enllaç de Documentació que cal presentar en els tràmits al ROMA i en termes generals son els següents:

  1. DNI del titular
  2. Sol·licitud d’inscripció
  3. Copia de la fitxa tècnica de la màquina
  4. Copia de la factura de compra
  5. Declaració de conformitat CE
  6. Full de Declaració de dades (en cas de no disposar d’algun dels documents dels apartats 3, 4, 5 anteriors.

Per a dades més concretes podeu consultar el següent tríptic

Aquesta documentació es pot presentar al registre de qualsevol dels Serveis Territorials del Departament d’Agricultura o a qualsevol de les Oficines Comarcals del Departament d’Agricultura.